English
  • info@masoom.co
  •  
  • +982174812000
  •  
  • +982122390280
  •  

شرکت گرانول معصوم اولین شرکت خصوصی ایران می باشد که توانسته پروانه ساخت مواد اولیه خط تولید وسیله های پزشکی را در ایران کسب نماید.

این پروانه پس از برسی های بسیار و برسی مدارک شرکت گرانول معصوم و همچنین انجام آزمون های کیفی مربوطه به شرکت گرانول معصوم اهدا شده است. 

 

 

 

 

.